Tin tức

rac 1
Làm gì với 3 bãi rác đóng cửa?

TP.HCM vừa chính thức mời gọi đầu tư hợp tác công tư phủ đỉnh, cải tạo các bãi chôn lấp rác lâu nay đã đóng bãi (ngưng tiếp nhận rác) để triển khai các dự án phát triển kinh tế.