Dự án Nghiên cứ Cải tạo bãi thải Chính Bắc Núi Béo và Triển khai công cụ quản lý bùn đỏ tại nhà máy alumin Nhân Cơ.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN).
ĐỊA ĐIỂM
Tỉnh Đăk Nông
THỜI GIAN
2013
THÔNG TIN CHÍNH
Nghiên cứ Cải tạo bãi thải Chính Bắc Núi Béo và Triển khai công cụ quản lý bùn đỏ tại nhà máy alumin Nhân Cơ.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, kế hoạch quản lý môi trường và xã hội cho dự án.