Dự án đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2012-2015

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
UBND huyện Yên Minh, UBND huyện Mèo Vạc.
ĐỊA ĐIỂM
Huyện Yên Minh, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang.
THỜI GIAN
2012-2015
THÔNG TIN CHÍNH
Dự án đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cáo núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2012-2015
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Khảo sát địa hình, địa chất công trình. Lập báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.