Construction planning

DILEC có đầy đủ tư cách pháp nhân; đủ điều kiện về lực lượng, năng lực chuyên môn của cá nhân tham gia lập quy hoạch xây dựng, có năng lực quản lý và các điều kiện kỹ thuật phù hợp với công việc quy hoạch đảm nhận theo đúng quy định của Pháp luật.

  • Quy hoạch đô thị.
  • Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước và chất thải rắn).
  • Quy hoạch xây dựng công trình.