Other consulting activities

Nguyên tắc trong hoạt động tư vấn của DILEC: Cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho khách hàng với yếu tố an toàn được đặt lên đầu tiên, luôn tuân thủ Pháp luật và các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến phạm vi công việc tư vấn.

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi có thể cung cấp bao gồm hầu hết các hoạt động trong toàn bộ chu kỳ vận hành của dự án.

  • Tư vấn quản lý dự án
  • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
  • Tư vấn đầu tư xây dựng: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre FS) , Hồ sơ đề xuất dự án, Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án (FS)
  • Đánh giá tác động môi trường, điều tra xã hội học về đô thị và các công trình xây dựng;
  • Tư vấn về các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án.
  • Tư vấn đấu thầu, tư vấn hỗ trợ về hợp đồng dự án