Dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải công nghệ bán hiếu khí công nghệ FUKUOKA – Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

THÔNG TIN DỰ ÁN

KHÁCH HÀNG
Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội (DONRE)
ĐỊA ĐIỂM
Khu xử lý chất thải Xuân Sơn - Thành Phố Hà Nội.
THỜI GIAN
2015
THÔNG TIN CHÍNH
Xây dựng ô chôn lấp rác thải bán hiếu khí công nghệ FUKUOKA công suất 240 tấn/ngđ -Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.
DỊCH VỤ CUNG CẤP
Lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán.